2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Effects of Turbine Baffle Plates on the Efficiency of Water Free Vortex Turbines  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energy Procedia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 1876-6102 
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 100 
     เดือน september
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 198-202 
     บทคัดย่อ This article is based on a study that focuses on increasing the efficiency of the water free vortex turbine by installing baffle plates on the propellers. In order to find the most suitable size and proportion for the baffle plates, the study used the CFD program to design baffle plates which have a diameter of 45 cm. and a height of 32 cm. The results showed that 5 baffle plates, with a propeller baffle area of 50%, gave the highest degree of torque. Propellers, with no baffle plates, were also created and were tested along with a turbine with 50% baffle plates at the flow rate of 0.04 – 0.06 m3/s. The results showed that the propellers with a 50% baffle plate proportion helped to increase the torque at an average of 10.25% and with an average of overall efficiency of 4.12%.  
     คำสำคัญ Baffle Plates, Free Vortex Turbine, Turbine Efficiency 
ผู้เขียน
555040062-9 นาย พงศกร วิเชียร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0