2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Mid-Infrared Circular Polarization Switching in Helical Metamaterials  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Optics  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOP Publishing Ltd 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Circular polarization switching in helical metamaterial structures in the mid-infrared regime is numerically demonstrated. The low loss and broad transmission of right- and left-circularly polarized waves is found within the circular polarization switching bands. The switching behavior is maintained until the helix pitch or helix height reaches a quarter of the operating wavelength in the conventional and connected 4-layer planar helices, while the electromagnetic couplings among the four quarter helical parts conserve the ‘helical-like’ properties for the freestand 4-layer planar helices, when the helix height is up to one eighth of the operating wavelength. These different helical orientations can be favorable in circular polarization switching and optical and light applications. Since the transmission switching bands are greater than 25% bandwidth, these switching designs could operate in the broadband spectral domain. 
     คำสำคัญ helix, metamaterials, chiral, circular polarization, electromagnetic coupling, mid-infrared 
ผู้เขียน
557040018-6 นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0