2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Knowledge and perceptions of the risks of non-steroidal anti-inflammatory drugs among orthopaedic patients in Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Clinical Pharmacy 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Knowledge; Non-steroidal anti-inflammatory drugs; Perception; Risk factors; Thailand 
ผู้เขียน
547150008-5 น.ส. พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0