2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงานด้วยหลักการการศาสตร์ในกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุถัง ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2539 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 กันยายน 2559 
     ถึง 15 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 115-124 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาองค์ประกอบของผลิตภาพด้านแรงงาน รวมทั้งการคา นวนอัตราผลิต ภาพในขั้นตอนกระบวนการผลิตน้า ดื่มบรรจุถังขนาดบรรจุ 20 ลิตร ของโรงงานน้า ดื่มดาวทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงานในการบรรจุน้า ดื่มของโรงงานน้า ดื่มดาวทอง ด้วยหลักการการยศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลิตภาพในขั้นตอนกระบวนการผลิตน้า ดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร มีอัตรผลิตภาพด้าน แรงงานเมื่อคา นวนจากอัตราของผลิตที่ผลิตได้กับจา นวนชั่วโมงการทา งานมีค่าเท่ากับ 58.33 หลังจากการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ด้วยวิธีลูล่าร์ (Rapid Upper Limb Assessment: RULA) มีคะแนนเท่ากับ 5 สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีรีบ้า (Rapid Entire Body Assessment: REBA) ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 4 แสดงว่ากระบวนการผลิต มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ควรได้รับการปรับปรุงให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ สะดวกสบายมากขึ้น 
ผู้เขียน
575740056-7 นาย พัชร ทองสืบสาย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0