2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมของปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 31 กรกฎาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 42 
     Issue (เล่มที่) ฉบับพิเศษ 3 
     หน้าที่พิมพ์ 204-209 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555030012-0 นาย ณัฐสิทธิ์ ธะนะพุฒิลักษณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0