2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology Development for Rice Cultures of Thailand: A Conceptual Paper 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กันยายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Summer School of Informatics: A joint event by Taiwan-Thailand-Tsukuba Information Schools 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba 
     สถานที่จัดประชุม 3F Conference Room, Media Union, Kasuga Area 
     จังหวัด/รัฐ Tsukuba, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กันยายน 2557 
     ถึง 9 กันยายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547080017-3 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0