2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development Ontology for Indigenous Rice Culture Knowledge of Thailand: A Research Proposal 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 6th Asia Library and Information Research Group (ALIRG) Workshop - in collaboration with CiSAP 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Library & Information Science, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia 
     สถานที่จัดประชุม IDEA Lab, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ Lembah Pantai, Kuala Lumpur, MALAYSIA 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547080017-3 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0