2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DETERMINANT OF FOOD SECURITY ON UPLAND AGRICULTURE HOUSEHOLDS IN PALETWA TOWNSHIP, CHIN STATE OF MYANMAR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 3rd International Conference on Social Science 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Institute of Knowledge Management 
     สถานที่จัดประชุม Sanure Paradise Plaza Hotel, Bali, Indonesia 
     จังหวัด/รัฐ Bali Province 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2559 
     ถึง 20 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) Book of Abstracts 
     หน้าที่พิมพ์ 53 
     Editors/edition/publisher Ms. Udayangani Premarathne and other,  
     บทคัดย่อ DETERMINANT OF FOOD SECURITY ON UPLAND AGRICULTURE HOUSEHOLDS IN PALETWA TOWNSHIP, CHIN STATE OF MYANMAR San Lwin Khon Kaen University, Thailand ABSTRACT This study aim to determine food security on upland agriculture households in rural area. Food security is concerned with the first two main goals of Sustainable Development Goals, No Poverty and Zero Hunger. Myanmar is Food Insecure State that showing 14.2 % that is 7.7 million of 51 million population. Chin state is least developing and Paletwa is poorest out of 324 townships. Research is applied by both qualitative and quantitative approach.3 Villages and 1 Quarter is chosen for qualitative method and 141upland agriculture households are selected for field survey using random sampling method. The data are analyzed by logistic regression in SPSS 17 to determine food security. Age, education, schooling years of household head, size, second occupation and no. of working people in households are socio-economic determinant and own food production and fruit access are food security determinant. Keywords: food security, upland agriculture households, Chin state, Myanmar, logistic regression 
ผู้เขียน
585100025-5 Mr. SAN LWIN [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0