2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Mortality and Treatment Costs of Hospitalized Chronic Kidney Disease Patients between the Three Major Health Insurance Schemes in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร BMC Health Services Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฺBioMed Central 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: Thailand has reformed its healthcare to ensure fairness and universality. Previous reports comparing the fairness among the 3 main healthcare schemes, including the Universal Coverage Scheme (UCS), the Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) and the Social Health Insurance (SHI) have been published. They focused mainly on provision of medication for cancers and human immunodeficiency virus infection. Since chronic kidney disease (CKD) patients have a high rate of hospitalization and high risk of death, they also require special care and need more than access to medicine. We, therefore, performed a one-year, nationwide, evaluation on the clinical outcomes (i.e., mortality rates and complication rates) and treatment costs for hospitalized CKD patients across the 3 main health insurance schemes. Methods: All adult in-patient CKD medical expense forms in fiscal 2010 were analyzed. The outcomes focused on were clinical outcomes, access to special care and equipment (especially dialysis), and expenses on CKD patients. Factors influencing mortality rates were evaluated by multiple logistic regression. Results: There were 128,338 CKD patients, accounting for 236,439 admissions. The CSMBS group was older on average, had the most severe co-morbidities, and had the highest hospital charges, while the UCS group had the highest rate of complications. The mortality rates differed among the 3 insurance schemes; the crude odds ratio (OR) for mortality was highest in the CSMBS scheme. After adjustment for biological, economic, and geographic variables, the UCS group had the highest risk of in-hospital death (OR 1.13;95% confidence interval (CI) 1.07-1.20; p < 0.001) while the SHI group had lowest mortality (OR 0.87; 95% CI 0.76-0.99; p =0.038). The circumscribed healthcare benefits and limited access to specialists and dialysis care in the UCS may account for less favorable comparison with the CSMBS and SHI groups. Conclusions: Significant differences are observed in mortality rates among CKD patients from among the 3 main healthcare schemes. Improvements in equity of care might minimize the differences.  
     คำสำคัญ Healthcare equity, healthcare scheme, chronic kidney disease, end-stage renal disease, dialysis 
ผู้เขียน
567110023-5 นาง ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0