2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE INFLUENCE OF BRAND PERSONALITY ON PURCHASE INTENTION AND TRUST: A CASE STUDY OF BOOTS STORE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Business and Social Science Research Conference: Paris 2015  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Macrotheme 
     สถานที่จัดประชุม ESPACE VOCATION PARIS HAUSSMAN SAINT-LAZARE 92, rue Saint-Lazare 75009  
     จังหวัด/รัฐ Paris 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2558 
     ถึง 21 ธันวาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2012 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 57-65 
     Editors/edition/publisher Dr. Damir Tokic 
     บทคัดย่อ Brand personality is a tool which creates identity to a store and helps consumers distinguish one store from another, while purchase intention and consumer trust in a store can lead to buying behavior in that store. Therefore, this research aims to investigate the influence of brand personality on purchase intention and consumer trust by administering a questionnaire with a sample of 388 research participants in Thailand. Results reveal that three (out of five) dimensions: sincerity, excitement, competence, sophistication, and ruggedness of brand personality have an effect on purchase intention and consumer trust. That is, both sincerity and sophistication affect purchase intention. However, sophistication has a greater impact on purchase intention than sincerity does. In addition, competence alone affects consumer trust. Such results provide useful information for marketers to draw competitive strategies for specialty store sector.  
ผู้เขียน
575210081-1 น.ส. ชนนิกานต์ สิทธิศักดิ์นวกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2