2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม านประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 627-632 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่/ บุคลากร ด้านที่อยู่ในระดับมากสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าระดับมากที่สุด คือ การจัดสถานที่เพื่อใช้พักผ่อนหย่อนใจบริเวณแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ คือ ได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดี อากาศสดชื่น และจัดทำแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จำนวน 5 โครงการ คือ 1. โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 2. โครงการปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมรายได้สู่ชุมชนเชิงอนุรักษ์ 3. โครงการรวมพลังชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ 4. โครงการอบรมการให้บริการรถโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว และ 5. โครงการอบรมมัคคุเทศก์จิตอาสา 
ผู้เขียน
565740631-9 น.ส. กรรณิการ์ ภู่พันสาย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0