2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางในการพัฒนาและเพิ่มรายได้อาเซียนรีสอร์ท อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 353-358 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในรีสอร์ทใน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รวมถึงความพึงพอใจของผูใ้ ชบ้ ริการอาเซียนรีสอรท์ และเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้อาเซียนรีสอร์ท อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ มทั่วไปและการจับคูจุ่ดแข็ง จุดออ่ น โอกาสและอุปสรรค พบวา่ ปจั จัยที่มีผลตอ่ การตัดสินของผูใ้ ชบ้ ริการรีสอรท์ ในอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.61) ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.57) และด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.50) ส่วนด้านอื่นๆให้ความสำคัญในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาเซียนรีสอร์ท ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน ยกเว้น ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.41) ด้านการจัดจำหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.41) และการส่งเสริมการ ตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.31) จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มยอดลูกค้าอาเซียนรีสอร์ท โดยมี 4 โครงการ คือ โครงการ Share for Friendsโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน และโครงการโฆษณา Agoda 
ผู้เขียน
575740214-5 น.ส. ไพลิน เพ็งทอง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0