2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title แนวทางในการพัฒนาและเพิ่มรายได้อาเซียนรีสอร์ท อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
Date of Distribution 24 September 2016 
Conference
     Title of the Conference โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ 
     Organiser วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
     Conference Place มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 24 September 2016 
     To 25 September 2016 
Proceeding Paper
     Volume
     Issue
     Page 353-358 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในรีสอร์ทใน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รวมถึงความพึงพอใจของผูใ้ ชบ้ ริการอาเซียนรีสอรท์ และเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้อาเซียนรีสอร์ท อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ มทั่วไปและการจับคูจุ่ดแข็ง จุดออ่ น โอกาสและอุปสรรค พบวา่ ปจั จัยที่มีผลตอ่ การตัดสินของผูใ้ ชบ้ ริการรีสอรท์ ในอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.61) ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.57) และด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.50) ส่วนด้านอื่นๆให้ความสำคัญในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาเซียนรีสอร์ท ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน ยกเว้น ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.41) ด้านการจัดจำหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.41) และการส่งเสริมการ ตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.31) จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มยอดลูกค้าอาเซียนรีสอร์ท โดยมี 4 โครงการ คือ โครงการ Share for Friendsโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน และโครงการโฆษณา Agoda 
Author
575740214-5 Miss PHAILIN PENGTHONG [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0