2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง กรณีศึกษา ร้านบ้านเครื่องมือ จังหวัดสกลนคร  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 473-481 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง ของร้าน บ้านเครื่องมือ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการจัดการของร้านบ้านเครื่องมือ อีกทั้งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของร้านบ้านเครื่องมือ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากจำนวน 400 ตัวอย่าง นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุที่ 55-60 ปี รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 6,001-9,000 บาท มีญาติพี่น้อง เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือช่าง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกๆปัจจัย กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (SO Strategy) กลยุทธ์ปรับปรุงภาพลักษณ์ กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ (WO Strategy) กลยุทธ์สร้างรากฐานองค์กรให้เข้มแข็ง (ST Strategy) กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ (WT Strategy) กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมานั้น ประกอบไปด้วย แผนปฏิบัติการทั้งหมด 8 โครงการ มีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 631,810 บาทโดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น จากการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ มีฐานลูกค้ารายเก่าที่มั่นคง บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานแก่องค์กรอีกทั้งได้รับขวัญและกำลังใจในการทำงาน  
ผู้เขียน
575740244-6 น.ส. วิรัญญา สงวนไกรพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0