2012 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การวางแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง กรณีศึกษา ร้านบ้านเครื่องมือ จังหวัดสกลนคร  
Date of Distribution 24 September 2016 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
     Organiser วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     Conference Place วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     Province/State  
     Conference Date 24 September 2016 
     To 25 September 2016 
Proceeding Paper
     Volume
     Issue
     Page 473-481 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง ของร้าน บ้านเครื่องมือ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการจัดการของร้านบ้านเครื่องมือ อีกทั้งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของร้านบ้านเครื่องมือ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากจำนวน 400 ตัวอย่าง นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุที่ 55-60 ปี รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 6,001-9,000 บาท มีญาติพี่น้อง เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือช่าง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกๆปัจจัย กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (SO Strategy) กลยุทธ์ปรับปรุงภาพลักษณ์ กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ (WO Strategy) กลยุทธ์สร้างรากฐานองค์กรให้เข้มแข็ง (ST Strategy) กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ (WT Strategy) กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมานั้น ประกอบไปด้วย แผนปฏิบัติการทั้งหมด 8 โครงการ มีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 631,810 บาทโดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น จากการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ มีฐานลูกค้ารายเก่าที่มั่นคง บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานแก่องค์กรอีกทั้งได้รับขวัญและกำลังใจในการทำงาน  
Author
575740244-6 Miss WIRANYA SA-NGUANKRAIPONG [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0