2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Optimal Design of VLH Axial Hydro-Turbine using Regression Analysis and Multi-Objective Function (GA) Optimization Methods 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 ธันวาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Applied Fluid Mechanics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Isfahan University of Technology 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Blade angle; Regression analysis; Fluid flow simulation; Optimization; Genetic algorithm; Very low head turbine 
ผู้เขียน
567040011-1 นาย วีระพล นวนทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0