2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพของบริการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 กันยายน 2559 
     ถึง 27 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1158-1164 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคาดหวังคุณภาพการให้บริการ (2) ศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการ (3) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการ (4) เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการ ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 303 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ประยุกต์จากแบบจำลอง SERVQUAL รวมไปถึงระยะเวลาการรอรับบริการเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล แยกตามแผนกที่ได้รับบริการ ได้แก่ แผนกทำประวัติ แผนกประเมินคัดกรอง แผนกแพทย์ผู้ทำการรักษา แผนกเจาะเลือด แผนกชำระเงิน และแผนกจ่ายยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Paired-Simple Test ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคาดหวังคุณภาพการให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (2) ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด (3) การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจมาก จากนั้นได้แยกศึกษาจากผู้ตอบคำถามปลายเปิดที่มีทัศนคติในเชิงลบจำนวน 41 คน (13.57% จากจำนวน 303 คน) ทั้งนี้ใช้หลักการพาเรโตและทฤษฎีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจของผู้ป่วยส่วนน้อยอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นส่วนใหญ่ ผลพบว่าระยะเวลาที่รอรับบริการมีระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และแผนกจ่ายยามีคะแนนค่าเฉลี่ยด้านระยะเวลาที่รอรับบริการน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแผนกอื่นๆ ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาระยะเวลาที่รอรับบริการของแผนกจ่ายยาเป็นอันดับแรก  
ผู้เขียน
575740105-0 น.ส. อาทิตา วินารักษ์วงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0