2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยการสำรวจการดำเนินงานจากผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 403 แห่ง ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำรวจ ซึ่งผู้วิจัยได้ส่งแบบสำรวจทางไปรษณีย์ และได้รับกลับมาจำนวน 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 74.44 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า วัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นของจริง จำนวนมากกว่า 401 ชิ้นขึ้นไป เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญาซึ่งจัดเรียงตามประเภทของวัสดุ ไม่มีการจัดทำทะเบียน ไม่มีการกำหนดหมายเลขทะเบียนไม่มีการเขียนเลขทะเบียน ไม่มีบัตรประจำวัตถุ ไม่มีการเก็บรวบรวมบัตรทะเบียนวัตถุและแบบบันทึก และไม่มีการทำสำเนาทะเบียนวัตถุ 
     คำสำคัญ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น,พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น,Local Museum Management, Local Museum  
ผู้เขียน
565080043-0 น.ส. วิภาดา ชาตะสุวัจนานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0