2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องการพิจารณารับเข้าศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลและสารสนเทศที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาการรับเข้าศึกษาได้แก่ คะแนนตามเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเข้าแต่ละวิธี และข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นประวัติพื้นฐานของผู้สมัคร ขึ้นอยู่กับแต่ละวิธีการรับเข้าศึกษาผู้บริหาร โดยผู้บริหารมีความต้องการสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว มากกว่าการได้ข้อมูลดิบ เพราะสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อพิจารณารับเข้าศึกษาต่อมากกว่าข้อมูล 
     คำสำคัญ การใช้สารสนเทศ, ความต้องการสารสนเทศ, การรับเข้าศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้เขียน
575080028-7 น.ส. อมรรัตน์ สารีพิมพ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0