2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองจากการไหลเวียนของรถขนส่งสาธารณะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ซึ่งวารสารตีพิมพ์เป็นปีแรก จึงยังไม่ได้รับการดำเนินมาตรฐาน) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 2465-5104 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน (มกราคม - ธันวาคม) กำหนดออกปีละ 1 ฉบับ
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 203-217 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเมือง โดยศึกษาจากการไหลเวียนรถขนส่งสาธารณะที่วิ่งระหว่างจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบ่งชี้ในลักษณะความสัมพันธ์ต่อลำดับศักดิ์เมือง โดยใช้เครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับศึกษาความเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ ด้วยจำนวนเที่ยวรถสาธารณะที่ให้บริการระหว่างเมือง พบว่า ลักษณะโครงข่ายระหว่างปี 2547 – 2557 มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและการเชื่อมต่อ โดยมีจำนวนเที่ยวรถที่วิ่งระหว่างเมืองเพิ่มขึ้นจาก 41.61% เป็น 58.39% และจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองเพิ่มขึ้นจาก 40.15% เป็น 59.85% ขณะเดียวกัน ในเชิงสถานีที่มีการไหลเวียนของรถขนส่งสาธารณะเข้าและออกสูงสุด พบว่าปี 2547 คือ นครราชสีมา ในปี 2557 คือ ขอนแก่น รองลงมาได้แก่กลุ่ม อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี ซึ่งเมืองที่มีการลดลงในเชิงสถานี ได้แก่กลุ่ม ชัยภูมิ สุรินทร์ และหนองบัวลำภู นอกจากนี้ยังพบว่า เมืองที่ปริมาณการไหลเวียนสูงอย่างต่อเนื่องได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี ขณะเดียวกันเมืองบริเวณชายแดนส่วนใหญ่มีการเพิ่มขึ้นของการไหลเวียนระหว่างเมืองด้วยเช่นกัน ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า มีการเติบโตของภาคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2547 – 2557 ทั้งอัตราการเพิ่มประชากรกับอัตราการเพิ่มโครงข่าย โดยมีการเชื่อมต่อค่อนข้างสัมพันธ์กันในกลุ่มเมือง ที่มีการเพิ่มขึ้นของการเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นไปตามแกนมิตรภาพและเมืองท่องเที่ยวบริเวณชายแดน ดังนั้น การพัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งในระดับภูมิภาค ควรเริ่มจากการศึกษาบทบาทของเมืองตามบริบทที่แท้จริง ควบคู่กับการส่งเสริมตามบทบาทของกลุ่มเมือง เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวในระบบเครือข่ายพื้นที่เพื่อพัฒนาภูมิภาคต่อไป 
     คำสำคัญ ความเชื่อมโยงระหว่างเมือง, ลำดับศักดิ์เมือง, โครงข่าย, การเชื่อมต่อ, รถขนส่งสาธารณะ 
ผู้เขียน
575200010-0 น.ส. สญาภรณ์ ศรีนิล [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0