2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella spp. isolated from fattening beef cattle at the slaughterhouse in Sakon Nakhon Province 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร SNRU Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     ISBN/ISSN ISSN:1906-5965 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน September-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The objective of this study was to determine the prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella spp. isolated from fattening beef cattle at the slaughterhouse of Phon Yang Kham Livestock Breeding Cooperatives under the National Peacemaking Council in Sakon Nakhon Province. One hundred and twenty samples of bovine cecal contents were collected during November, 2014 – July, 2015 and isolated for Salmonella using ISO6579:2002/AMD 1:2007 standard protocol. It was found that the prevalence of Salmonella was 0.83% (1 out of 120 samples). Then, the isolated Salmonella was submitted to reference laboratory for serovar identification. The result suggested that it was Salmonella Brunei, serogroup C. Additionally, the antimicrobial susceptibility of the collected Salmonella to 11 antibiotics including ampicillin, cefotaxime, chloramphenicol, ciprofloxacin, gentamicin, kanamycin, nalidixic acid, penicillin, streptomycin, tetracycline and sulfamethoxazole/trimethoprim was examined by using disk diffusion test. The result showed that this Salmonella resisted to ampicillin and penicillin. Although Salmonella may not pose a major problem in current fattening beef cattle production, high precaution is needed when ampicillin and penicillin are to be prescribed in case of Salmonella infection in fattening beef cattle production.  
     คำสำคัญ Salmonella spp., Fattening beef cattle, Slaughterhouse, Sakon Nakhon Province 
ผู้เขียน
555180013-1 นาย ธราดล จิตจักร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0