2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ แคปซูลสารสกัดใบแมงลักและใบโหระพาป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ประเภท อนุสิทธิบัตร
วันที่ยื่นคำขอ 16 มิถุนายน 2557
วันที่ได้รับ 27 มิถุนายน 2557
เลขที่คำขอ 1403000680
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 10057
เปอร์เซนต์ของการเป็นเจ้าของ 100
เปอร์เซนต์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 100
หน่วยงานที่อนุมัติคำขอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ โหระพา แมงลัก แผลในกระเพาะอาหาร
เจ้าของผลงาน
545070042-6 นาย จารุวัฒน์ บุญวิจิตร
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น
แนบไฟล์