2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่สารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 50 - 74 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนาออนโทโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไป วิธีการวิจัยมี 3 ขั้นตอนคือ (1) การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เพื่อให้ได้กรอบโครงสร้างหมวดหมู่สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว และกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เอกสารที่วิเคราะห์ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับชาติและระดับจังหวัด มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว รายงานสถิติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ The Travel & Tourism Competitiveness Report (2) การศึกษาผู้ใช้ (User Study) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอวสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดจำนวน 77 แห่งในประเทศไทย และ (3) การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ (Information Classification) นำเอาผลการศึกษาที่ได้จากขั้นที่ 2 มาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ตามวิธีการจัดหมวดหมู่ (Classification approach) แล้วตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยนักวิจัยด้านการท่องเที่ยว และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว ผลการวิจัยทำให้ได้สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ประกอบด้วยสารสนเทศ 2 ชุด (Domain) คือ สารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด่วย สารสนเทศ 3 หมวดใหญ่ (Class) 11 แนวคิดหลัก (Concept) และ 38 แนวคิดย่อย (Sub-concept) และสารสนเทศกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวประกอบด้วยสารสนเทศ 4 กระบวนการ (Process) 16 การดำเนินการหลัก (Task) และ 25 การดำเนินการย่อย (Sub-task) 
     คำสำคัญ สารสนเทศการท่องเที่ยว การวางแผนการท่องเที่ยว การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ 
ผู้เขียน
537080001-7 นาย รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0