2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Anti-obesity potential of corn silks: Relationships of phytochemicals and antioxidation, anti-pre-adipocyte proliferation, anti-adipogenesis, and lipolysis induction 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มีนาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Functional Foods 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Corn silk, Phytochemicals, Anti-adipogenesis, Lipolysis, Triacylglycerol synthesis, 3T3-L1 adipocyte 
ผู้เขียน
557100005-2 น.ส. รุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์ [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0