2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Kinetic models for batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by yeast immobilized on sweet sorghum stalks 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 66 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 210-216 
     บทคัดย่อ Kinetic models for batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by Saccharomyces cerevisiae NP 01 immobilized on unpeeled sweet sorghum stalk pieces were developed. The models accounted for substrate limitation, substrate inhibition, ethanol inhibition and cell death. Batch ethanol fermentations were done from juice containing various initial sugar concentrations (120–280 g/L). The estimated values of the maximum specific growth rate (μmax) and Monod constant (Ks) were found to be 0.313 h−1 and 47.51 g/L, respectively, using a Lineweaver–Burk plot. These data were used to develop models for batch and continuous ethanol fermentation. For the batch fermentation, it was found that the models could be used to satisfactorily fit the experimental data for initial sugar concentrations ranging from 130 to 225 g/L. However, for the continuous fermentation, only the data for substrate consumption and ethanol production were well fitted by the developed models. 
     คำสำคัญ Kinetic models; Immobilized yeast; Sweet sorghum; Batch ethanol fermentation; Continuous ethanol fermentation 
ผู้เขียน
537160011-9 นาย พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0