2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ โรคของกล้าไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) และเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 ธันวาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN ISSN-0125-0485 
     ปีที่ 44 
     ฉบับที่ พิเศษ 1 
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 977-982 
     บทคัดย่อ พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) เป็นไม้ราคาแพงที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการลักลอบค้าไม้เถื่อน การเพาะกล้าไม้ในโรงเรือนเพื่อเพิ่มปริมาณสำหรับส่งเสริมการปลูกสวนป่าจึงเป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาการผลิตกล้าไม้พะยูงที่สำคัญคือโรคทางใบ ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงและความอยู่รอดของต้นกล้า วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประเมินความเสียหายของต้นกล้าพะยูงเนื่องจากโรคในระยะกล้า ณ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่นในระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.2558 และเพื่อหาเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล ผลการศึกษาพบว่ามีโรคที่ทำความเสียหายต่อกล้าไม้พะยูง 3 โรคคือ โรคราสนิม โรคใบจุดนูน และโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล ระดับ 0-97.5, 2.5-97.5 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับขึ้นอยู่กับอายุกล้าไม้และสถานที่ เชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาลอย่างน้อย 6 สกุล คือ Unknown sp. 1, Curvularia sp., Alternaria sp., Colletotrichum sp., Robillarda sp., และ Cladosporium sp. ในระดับความถี่ 34.4, 16.3, 16.1, 15.1, 10.58 และ 7.94 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
     คำสำคัญ พะยูง, โรคใบจุดกลมสีน้ำตาล, โรคใบจุดนูน, โรคราสนิม  
ผู้เขียน
545030095-9 นาย วรัญญู ชัยรพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0