2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางลดการลาออกของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 898-904 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ จากปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น จึงได้ทำทำการศึกษา เรื่อง แนวทางลดการลาออกของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุของการลาออกจากงานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงาน และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางลดการลาออกของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีผังแสดงสาเหตุและผลในการหาสาเหตุของการลาออกจากงาน ความพึงพอใจในงานและการลาออกจากงานเพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงาน และทฤษฏีแรงจูงใจในกรทำงานเพื่อเสนอแนะแนวทางลดการลาออกของพนักงาน จากผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาการลาออกของพนักงาน ด้านค่าจ้างเกิดจากสาเหตุรายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ด้านลักษณะงานเกิดจากสาเหตุการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและการทำงานล่วงเวลา ด้านความก้าวหน้าในงานเกิดจากสาเหตุการเลื่อนตำแหน่งช้า ด้านกลุ่มทำงานเกิดจากสาเหตุความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการทำงานเกิดจากความเครียดการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผลการศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงาน พบว่า ด้านนโยบายการบริหารและด้านความมั่นคงมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนด้านลักษณะงาน ด้านหัวหน้างาน ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจในระดับมาก จากผลการศึกษานำมาสู่การเสนอแนวทางลดการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการที่ 2 Successor เป้าหมายสู่ความสำเร็จ และโครงการที่ 3 กีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ดอกบัว 
ผู้เขียน
565740326-3 น.ส. พิชญ์สุดา ถือทอง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0