2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Framework of Hub Network Design Model Development for Logistics MICE Travellers, Upper East-West Economic Corridor (Upper-EWEC) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม HONG KONG 2016: 2nd Global Tourism & Hospitality Conference and 15th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม HONG KONG 2016 Organising Committee, School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University 
     สถานที่จัดประชุม School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University 
     จังหวัด/รัฐ Hung Hom, Hong Kong 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 18 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 598-613 
     Editors/edition/publisher HONG KONG 2016 Organising Committee, School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University 
     บทคัดย่อ This research aims to study and analyze the logistics MICE industry. In order to offer the thought framework of setting hub network design model for logistics MICE travellers, upper East-West Economic Corridor by review the literature about 1) the element of MICE industry, 2) the selected criteria of logistics types in MICE industry, 3) the potential development of logistics MICE and 4) hub network design model for logistics MICE. The study was conducted by the qualitative research with collecting data from journals, researches and statistics about logistics. Then used content analysis, pattern matching and explanation building. The study’s result found that the element of logistics MICE travellers, the criteria to select the type of logistics MICE and the potential development of logistics MICE travellers, then take the analyzed result to proceed the thought framework settlement of hub network design model for logistics MICE travellers, upper East-West Economic Corridor. 
ผู้เขียน
577210002-7 ว่าที่ ร.ต. ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1