2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Gastroprotective effect of hydroalcoholic extract of Ocimum africanum leaves. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ gastroprotection, acid/alcohol-induced gastric lesion, Ocimum africanum, antioxidation, superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxide  
ผู้เขียน
545070042-6 นาย จารุวัฒน์ บุญวิจิตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0