2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมือง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม หลักสูตรการพัฒนาชุมชน  
     สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 มกราคม 2559 
     ถึง 31 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่) 15 
     หน้าที่พิมพ์ 51-62 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมือง Influence Factors for Livelihood Security of Labor Households in Khon Kaen Sub-Urban กฤษดา ปัจจ่าเนย์ ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ Kritsada Phatchaney, Thanapauge Chamaratana บทคัดย่อ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความมั่นคงในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนปัจจัยที่มีอิทธิพลความมั่นคงทางในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น โดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกลายเป็นเมือง (Urbanization) และวิถียังชีพ (Livelihood) เพื่อทำการค้นหาตัวแปรด้วยวิธีการนิรนัย (Deduction) มาสร้างเป็นข้อสรุปชั่วคราวเพื่อทำการพิสูจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการดำรงชีพ การค้นหาตัวแปรด้วยวิธีการนิรนัย (Deduction) จากทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยได้แบ่งออกเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังนี้ ตัวแปรต้น (Independent Variable) มีทั้งหมด 28 ตัวแปร ได้องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการกลายเป็นเมือง 14 ตัวแปร และองค์ประกอบปัจจัยด้านในการดำรงชีพครอบครองสินทรัพย์ทุน 14 ตัวแปร สำหรับตัวแปรด้านความมั่นคงในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองเป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) มีทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ความมั่นคงด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย ความมั่นคงด้านกำลังแรงงาน ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความมั่นคงการเข้าถึงการศึกษา คำสำคัญ: ความมั่นคงในการดำรงชีพ การกลายเป็นเมือง สินทรัพย์ทุน ครัวเรือนแรงงาน Abstract This article is a part of the thesis proposal entitled “Livelihood Security of Labor Households in Khon Kaen Sub-Urban”. The objective is review literature about Influence Factors for Livelihood Security of Labor Household in Khon Kaen Sub-Urban. The article adopted urbanization concept and livelihood concept (capital assets) and deducted the variables to identify the influence factors. The result shows that there are two categories of variables; 28 independent variables and 5 dependent variables. There are 28 independent variables developed from urbanization concept (14 variables) and capital assets concept (14 variables). The dependent variables are 1) land and residence security, 2) labor force security, 3) food security, 4) health security and 5) primary education security which are from livelihood concept. Keywords: Livelihood Security, Urbanization, Capital Assets, Labor Households  
ผู้เขียน
575080014-8 นาย กฤษดา ปัจจ่าเนย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0