2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors affecting Street Children's Lives- A case study Iringa Rural District , Tanzania. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 40th National Graduate Research Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Prince of Songkla University 
     สถานที่จัดประชุม Hatyai District Songkla 
     จังหวัด/รัฐ Hat Yai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2559 
     ถึง 21 ตุลาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 40 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 786 - 795 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The main purpose of this study was to elucidate the factors influence the street children to migrate from homes to streets, and the problems faced during their stay in street. The study took place in Iringa Rural District, Tanzania, where street children were the unit of analysis. This study was conducted by using qualitative methods. The data were collected from 11 street children and 19 key informants, through interview guides both in-depth and focus group discussion. Purposively sampling was used to select 2 wards Kalenga and Idodi based on the availability of street children. The collected data were analyzed in descriptive statistics to show frequency and percentages. The results of the study revealed that there were several factors influencing the increase of street children in Iringa Rural District. Poverty was found as a main factor leading to the migration of children from home to the street. Most of these children were involved in begging, drug trafficking, carrying luggage and theft in order to survive living in street. Furthermore the study showed that street children face problems during their stay in street such as verbal, physical and sexual violence. The findings of this study showed that verbal abuse rank high percent (90.9%), followed by physical abuse (72.7%). The study recommends that children are the coming generation who need protections, love and care. Government should focus on improving the strategies of child development by ensuring the rights and welfare under control. This should be done by log-term plans to support street children not come back to the streets, by changing the negative perceptions of social neglect, that street children are strange in community.  
ผู้เขียน
585100023-9 Mrs. TUMAINI JOASY KALINDILE [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0