2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Yield and yield components of purple waxy corn grown under different locations in Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มกราคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal (แก่นเกษตร) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, khon kaen University 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 44 
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 155-166 
     บทคัดย่อ The information on yield and yield components is very important for breeding of purple waxy corn (Zea mays L.var.ceratina) before the new varieties are released to the farmers. The objective of this investigation was to determine the effects of location, variety and their interactions on yield, yield components and agronomic characters of five varieties of purple waxy corn at milky and maturity stages. Field experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications at two locations in Uthai Thani and Khon Kaen, Thailand in the dry season 2014/2015. Location, variety and location by variety interactions were significant for yield at both milky and maturity stages except the interaction between location and variety for yield at maturity stage. Most interactions between location and variety had low contributions to total variations in yield at maturity stage, ranging from 2.9% to 9.8% except the interactions for seed yield (23.4%) and corn husk (17.3%). The results suggested that stable variety may be selected across locations. Khon Kaen had higher yield than Uthai Thani but the crop had longer maturity due to lower temperature at vegetative period. FC111 had the highest yield of 4,060 kg Rai-1 followed by KGW5 (2,824 kg Rai-1). FC111 also had longer days to maturity (65 days) than did KGW5 (54 days). KND had low yield of 2,364 kg Rai-1 but it had the shortest days to flowering (52 days). The information on yield is very important for anthocyanin production from purple waxy corn. 
     คำสำคัญ anthocyanin, GxE interaction, Zea mays L.var.ceratina 
ผู้เขียน
575030074-0 Mr. GOSSAI GISMALLAH BAKHEET MOHAMED [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0