2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Phenolic compound, anthocyanin content, and antioxidant activity in some parts of purple waxy corn across maturity stages and locations. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Food Research Journal (IFRJ) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Malaysia 
     ISBN/ISSN 22317546 
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Information on location effect and growth stage of purple waxy corn is very important for anthocyanin production. Therefore, the objective of this study was to evaluate phenolic compounds, anthocyanins and antioxidant activity in several parts of purple waxy corn at immaturity and maturity stages in different locations. Two varieties of purple waxy corn were evaluated in two locations during the dry season in 2014/2015. Total phenolic (TPC), total anthocyanin (TAC) and antioxidant activity by DPPH free-radical-scavenging assay and TEAC trolox equivalent antioxidant capacity assay were recorded. Significant differences among corn components (C) were observed for all parameters. Location (L) x Variety (V), LxC, VxC and LxVxC interactions were significant for TAC in both stages. Silk and tassel had the highest TPC at immaturity stage but husk of KND and FC111 at KK had the highest at maturity stage. Silk of KND had the highest TAC at KK at immaturity stage but cob and husk of KND had the highest at maturity stage at KK. In general, corn cob and silk had high DPPH at immaturity stage and seed, cob and husk of KND at KK had high DPPH at maturity stage. However, cob and silk had the highest for TEAC at immaturity stage and cob and husk especially KND had high TEAC at maturity stage. TAC was positive correlated with TEAC (0.70**) and DPPH (0.50**). This information could be useful as food, food supplement and functional food products for corn consumers and food industries. 
     คำสำคัญ Zea mays L. waxy maize, phytochemicals, environmental, effects growth stages 
ผู้เขียน
575030074-0 Mr. GOSSAI GISMALLAH BAKHEET MOHAMED [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0