2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Construction of ElGamal over Koblitz Curve 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Advanced Materials Research 
     ISBN/ISSN ISBN-13: 978-3-03835-090-3 
     ปีที่ 2014 
     ฉบับที่ 931-932 
     เดือน พฤษภาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 1441-1446 
     บทคัดย่อ Recently elliptic curve cryptosystems are widely accepted for security applications key generation, signature and verification. Cryptographic mechanisms based on elliptic curves depend on arithmetic involving the points of the curve. It is possible to use smaller primes, or smaller finite fields, with elliptic curves and achieve a level of security comparable to that for much larger integers. Koblitz curves, also known as anomalous binary curves, are elliptic curves defined over F2. The primary advantage of these curves is that point multiplication algorithms can be devised such that they do not use any point doublings. The ElGamal cryptosystem, which is based on the Discrete Logarithm problem can be implemented in any group. In this paper, we propose the ElGamal over Koblitz Curve Scheme by applying the arithmetic on Koblitz curve to the ElGamal cryptosystem. The advantage of this scheme is that point multiplication algorithms can speed up the scalar multiplication in the affine coordinate of the curves using Frobenius map. This curve has characteristic two, therefore its arithmetic designed in any computer hardware. Moreover, its arithmetic has more efficient to employ the TNAF method for scalar multiplication on Koblitz curves to decrease the number of nonzero digits. Its security relies on the inability of a forger, who does not know a private key, to compute elliptic curve discrete logarithm. 
     คำสำคัญ Elliptic Curve, ElGamal Cryptosystem, Koblitz Curve, Scalar Multiplication, Finite Field  
ผู้เขียน
555040092-0 น.ส. กฤษณี คำทวี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0