2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors affecting service marketing mix: A case study of Japanese restaurant in Khon Kaen,Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Universal Academic Cluster International Autumn Conference in Kyoto 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universal Academic Cluster 
     สถานที่จัดประชุม Rhino hotel Kyoto 
     จังหวัด/รัฐ Kyoto, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 18 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 49-57 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Japanese food which offer quality and healthy food for customers is currently popular in Thailand. In 2015, a market value of Japanese restaurants was approximately USD 657 million. Its market growth will increase by 10-15% in 2016. Therefore, this research aims to study four variables of service using (i.e., kinds of relationship of user, number of users, types of favorite restaurant, and kinds of favorite Japanese food) affecting the service marketing mix (8P’s). Survey questionnaires were used to collect data with 386 customers via judgmental sampling technique which includes a criterion of customers’ experience with Japanese restaurant around Khon Kaen University, Thailand. The sample data was analyzed using descriptive statistics: frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested using Independent sample t-test and One-way ANOVA. The results of the hypothesis testing reveal the following. First, kinds of relationship of user did not affect the 8P’s of service marketing mix. Second, number of users affected service marketing mix in the aspect of place. Third, types of favorite restaurant affected service marketing mix in the aspects of place, promotion, process including productivity and quality of service. Finally, kinds of favorite Japanese food affected service marketing mix in the aspects of place, promotion, and people. Based on the study results, marketers can design appropriate marketing strategies so as to improve every aspect of Japanese restaurant to deliver the best service for customers. 
ผู้เขียน
575210081-1 น.ส. ชนนิกานต์ สิทธิศักดิ์นวกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2