2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ ต่อการส ังเคราะห์ไดเมทิล อีเทอร์จากเมทานอล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 26th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (TIChE2016)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหสวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม Tha iland Science Park Conven tion Center, 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 ตุลาคม 2559 
     ถึง 28 ตุลาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 26 
     หน้าที่พิมพ์ 217 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลการเร่งปฏิกิริยากาจัดน้าของเมทานอลเพื่อผลิตไดเมทิลอีเทอร์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ที่มีปริมาณโลหะที่แตกต่างกัน ถูกทดสอบในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบบรรจุ ณ ความดันบรรยากาศในช่วงอุณหภูมิ 250 ถึง 350 ̊C จากผลการทดลอง การเพิ่มปริมาณโครเมียมในตัวเร่งปฏิกิริยาส่งผลให้ร้อยละการแปลงผันเมทานอลสูงขึ้นที่ทุกสภาวะอุณหภูมิ และให้ค่าการเลือกเกิดเป็นไดเมทิลอีเทอร์สูงถึงร้อยละ 99 ทุกสภาวะ อีกทั้งการเพิ่ม ปริมาณโลหะโครเมียมทาให้ค่าความเป็นกรดบนพื้นผิวสูงขึ้น แต่พื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาลดลง พบว่าปริมาณโลหะออกไซด์และความเป็นกรดมีผลต่อปฏิกิริยามากกว่าพื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยตัวเร่งปฏิกิริยา 15%Cr/DM ให้ร้อยละการแปลงผันเมทานอลสูงที่สุดถึงร้อยละ 91.7 และมีเสถียรภาพคงที่ในขณะทาการทดลองเป็นเวลา 12 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานี้เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ในการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล  
ผู้เขียน
575040164-3 น.ส. เมตตา บัวพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0