2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Influencing First Year Students’ Perceptions of the Right to Medical Care Through Direct Marketing Communication Channels: A case of Khon Kaen University. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Economics, Management and Social Study (ICEMSS) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society for Engineering Research and Development 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Allegra 
     จังหวัด/รัฐ Zurich, Switzerland 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 ตุลาคม 2559 
     ถึง 31 ตุลาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 53 
     หน้าที่พิมพ์ 6-10 
     Editors/edition/publisher IRAJ 
     บทคัดย่อ This study aims to study factors influencing first-year students’ perception of the right to medical care and direct marketing communication channels. A questionnaire survey was conducted with 400 first-year students of two faculties: Faculty of Science Program in Health Science and Technology, and Faculty of Humanities and Social Sciences at Khon Kaen University in northeastern Thailand. The data were analyzed with descriptive and inferential statistics, namely Pearson Chi-Square correlation test, and Independent- Samples T Test. Results reveal that gender and faculty are among factors influencing first-year students’ perceptions of the right to medical care through direct marketing communication channels. Therefore, these results serve as useful information to organizations responsible for public health in utilizing direct marketing channels for public relations. 
ผู้เขียน
575210072-2 นาย ปรมิน โพธิพัฒไพบูลย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2