2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Health Promotion Program with Application of Medicine on Buddhism to Selfcare for Decreasing Serum Lipid Level among Dyslipidemia Patients 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 8th International conference on Public Health Among Greater Mekhong Sub-Reginal Countries 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Public Health National Institute of Public Health,Cambodia  
     สถานที่จัดประชุม Sokha hotel 
     จังหวัด/รัฐ Phnom Penh  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 6 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 182 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Background: Dyslipidemia is the highest mortality rate in the world that leads to cardiovascular. This study aimed to effect of health promotion program that applied Protection Motivation Theory (PMT) and Medicine on Buddism(MB) to decrease lipid serum in dyslipidemia patients. Methods: This Quasi-Experimental research included 62 samples; 31 samples in experimental group and 31 samples in control group. Intervention of health promotion program included learning through lecture and VCD, modelling, telling the experience, demonstration brisk walk and meditation,practicing on guidebook, recording on diary,excercise and meditation behavior,while the control group was not received the program. The duration of this study was 10 weeks. Data were collected by questionnaires. Pair sample t-test and sample t-test were tested within groups and between group Results: After the intervention, experimental group had statistically significant mean scores of knowledge about the dyslipidemia disease, perceive susceptibility, perceived severity and self-efficacy, response efficacy, intention in practice and practice behavior of patients with dyslipidemia in terms of eating, exercise and stress, higher than before the experiment and higher than the control group (p-value < 0.05). Mean of cholesterol, triglyceride had statistically significant decreased than before the experiment, and lower than the control group (p-value < 0.05). However, the mean of LDL-cholesterol had no statistically significant increased more than before the experiment and the control group (p-value> 0.05) Conclusions: The health promotion program could be extended to improve patients behavior for dyslipidemia controls Keywords : dyslipidemia , protection motivation theory, Medicine on Buddhism, brisk walk, meditation 
ผู้เขียน
575110171-7 น.ส. อภิชญา จำปาวงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0