2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of arecoline on human papillomavirus 16 long control region and oncostain M upregulation by miR-22 suppression 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd ICGEB Workshop on “Human papillomavirus: From Basic Biology to Cancer Prevention 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, New Territories Hong Kong Special Administrative Region 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 10 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070018-8 น.ส. จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0