2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ City Brand Personality: The Application of Brand Personality Concept in the City Context 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Review of Integrative Business and Economics Research 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (proquest) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society of Interdisciplinary Business Research 
     ISBN/ISSN 2304-1013 (Online) 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน 9/10
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 108-121 
     บทคัดย่อ The concept of brand personality proposed by Aaker (1997) consists of five dimensions: sincerity, excitement, competence, sophistication, and ruggedness. This concept was drawn from the development of products in general so as to describe personality of brands, and has been widely applied to research on a range of products available in the market. However, relatively few studies have utilized this concept in the context of an area, a country or a city. The present study thus aims to investigate how the brand personality concept can be applied in the city context. In so doing, this research has employed a quantitative method with a factor analysis in order to identify personality traits and dimensions of a city in relation to the brand personality concept. Results reveal that city brand personality is comprised of 37 traits in five dimensions whereas brand personality consists of 42 traits in five dimensions. Therefore, this study has exhibited a significant finding that the brand personality concept can explain a city as a product, which serves as a useful guideline for further developing a scale of city personality 
     คำสำคัญ Brand Personality, Personality traits, City Brand Personality, City Brand Personality Scales 
ผู้เขียน
557210009-1 ว่าที่ ร.อ. ศรัณย์ อมาตยกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 5