2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Effects of the Dynamic Electronic Lesson Based on the Open Approach in the Lesson Study Context 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร HRD Journal 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Burapha University 
     ISBN/ISSN 1906-9308 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The purpose of this article was to investigate the effects of the dynamic electronic lesson for Mathematics teaching based on the open approach on the mathematical concepts of addition of first grade students. The target group consisted of three teachers, the director, and first grade students in the schools which implemented the innovation of the lesson study and the open approach. The research methodology of this study was the teaching experiment. The data were collected in the form of a video-recording. The results of the study revealed that the implementation of the electronic lesson based on the open approach developed the students’ mathematical concepts in addition in two meaning that is the expression "increase" and the expression "combine". Moreover, it could help the students to relate the real world to the mathematical world. 
     คำสำคัญ Dynamic Electronic lesson, Open approach, Concepts of addition, Lesson study 
ผู้เขียน
537050015-4 นาย กิตติศักดิ์ ใจอ่อน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0