2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Process to building Social Networks Active Ageing Elderly in Northeast 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kean University,  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kean, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 12 
     Issue (เล่มที่) 12 
     หน้าที่พิมพ์ 359 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ THE PROCESS TO BUILDING SOCIAL NETWORKS ACTIVE AGEING ELDERLY IN NORTHEST. Mrs.Panarat satsanasupint* Dr.Tanapuage Chamaratana** This study aims to study the process to building social networks active ageing elderly in Northeast, Thailand. The study in the active ageing elderly who registered Elderly Intellectual Tank of Ministry of Social Development and Human Security. The elderly with knowledge, skill and great experience. Elderlies participating in these activities are those who have knowledge, skill, expertise, and good health and willing to provide their valuable knowledge and experience to young generation 20 persons. Collective data by elderly in connection with the use wisdom to solve for the livelihood of 10 branches such as Thai traditional medicine, agriculture, handicrafts, management resources and environment, Fund and the business community, Benefits fine arts, corporate management and business management community, language, literature and rhetoric, and religion and tradition. The data selected by the first of a list of people who attended the event as often as possible in Kalasin Province. Then find a way to tell the important information by snowball technique in the Northeast. The regions and provinces with the most seniors enrolled in the program. Data were collected using in-depth interviews by Semi-Structured Interview technique (SSI) with interview guideline as a tool to collect data and the engaged participant observation and non-participant observation. Data analyzed by content analysis by ATLAS.ti and present data using descriptive analysis as described by the table diagram to explain the facts and figures. The research result including some of the data (7 persons) who finds wisdom, mostly elderly male, total marriage status, the most education Grade 4, farmers. The family structure has they live with their children and grandchildren have two people with a spouse. They are three Thai traditional medicine, three religious traditions, and once Thai handcraft. Elderly active aging characteristics of wisdoms; they are healthy, not persistent and activity by themselves. Security; everyone owner of home, it permanent and living more than 10 years, most of the revenue from the allowance. Their careers and their spouses and children most adequate livelihood, but no savings. The participation; they are majority leader in the activities of the community and a respectable member of the community. The process of creating social network of elderly wisdoms found that most of the group was born from a group with similar interests. A small group and have same purpose of the required knowledge with the help of community members. Relationships in the learning process and equal relationships. It has extended the network, but the lack of successors. They wish to expand their knowledge networks that contribute to learning, better solution and better self-reliance. Keyword: Process to building social networks active ageing elderly, active ageing elderly, local wisdom * Ph.D. Candidate (Development Science), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand. Email : angpanarat@gmail.com ** Thanapauge Chamaratana, Ph.D.(Sociology), Lecturer of Department of Social Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand. Email : thanacha@kku.ac.th  
ผู้เขียน
567080004-4 นาง พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0