2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ New locality record for Haplorchoides mehrai and possible interactions with Opisthorchis viverrini metacercariae in cyprinid fishes in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Parasitology Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Founded as Zeitschrift für Parasitenkunde 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Metacercariae of Opisthorchis viverrini, a carcinogenic liver fluke, and Haplorchoides sp., a trematode maturing in catfish, are commonly found in cyprinid fish, the second intermediate hosts of both flukes. However, the specific identity of Haplorchoides sp. in Thailand and a precise assessment of the effects of co-infections with O. viverrini have never been clarified. Therefore, we aimed to identify the species of Haplorchoides and to investigate possible interactions of the two trematode species in cyprinid fishes. Based on the morphology and morphometry of the cercaria, metacercaria, and adult stages, the Haplorchoides species found was identified as Haplorchoides mehrai Pande and Shukla 1976. Thailand is formally recorded as a new locality for H. mehrai, where naturally infected hosts include the snail Melanoides tuberculata (first intermediate host), the cyprinid fishes Hampala dispar, Cyclocheilichthys apogon, Puntius leiacanthus, Labiobarbus burmanicus, and Cirrhina jullieni (second intermediate hosts), and a catfish, Mystus nemurus (definitive host). The co-infection rates of O. viverrini and H. mehrai were significantly associated with fish species and fish body region (P < 0.001), with an overall significantly higher average intensity of H. mehrai (126.26 metacercariae/fish) than that of O. viverrini (18.02 metacercariae/fish). Further work is required to demonstrate the extent and mechanisms of possible interactions between these trematode species in the fish host. These data may provide a better understanding of O. viverrini transmission dynamics, and help design integrated control interventions. 
     คำสำคัญ Opisthorchis viverrini, Haplorchoides mehrai, Metacercaria, Co-infections 
ผู้เขียน
555070039-6 น.ส. ยุพิน หมั่นประทุม [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0