2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Combined rogowski coil for the detection of partial discharge 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU ENGINEERING JOURNAL 2016 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Khon Kaen University (KKU) 
     ISBN/ISSN 0125-8273 (ISSN) 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 43 
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 10-13 
     บทคัดย่อ The design and optimization of Combined Rogowski coil (CBRC) for the Partial discharge (PD) detection is proposed. The designed CBRC have shown to resolve the limitation of traditional Rogowski coil and Printed circuit board Rogowski coil (PCBRC). The electrical parameters that affected the performance of coil were controlled by the geometric variables and optimized by multi-objective genetic algorithm to achieve the optimum design of coil. The CBRC has upper frequency (fh) of 219.67 MHz and mutual inductance (M) of 96.747 nH, while PCBRC has fh of 200.63 MHz and M of 29.215 nH. The experimental results showed that the CBRC was able to measure the simulated of PD signal which is in nanosecond and current magnitude range of milli ampere. Its output signal has achieved better signal integrity and was able to eliminate the oscillation of detected signal output. 
     คำสำคัญ Partial discharge, Rogowski coil, Printed circuit Board, Optimization 
ผู้เขียน
575040099-8 นาย พงศ์ชิต แซ่ตั้ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0