2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การออกแบบโรกอฟสกี้คอยล์บนแผ่นวงจรพิมพ์แบบผสมผสานเพื่อใช้ตรวจจับการปลดปล่อยประจะบางส่วน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 EECON38 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร หมาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 38 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 65-68 
     บทคัดย่อ การปลดปล่อยประจุบางส่วน (PD) เป็นสาเหตุหนึ่งที่สร้างความเสียหายต่อระบบฉนวนทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพเร็ว มีอายุการใช้งานสั้นลงและนำไปสู่การเบรคดาวน์ในที่สุด บทความนี้ได้นำเสนอการออกแบบโรกอฟสกี้คอยล์บนแผ่นวงจรพิมพ์แบบผสมผสาน Combined Rogowski coil มีข้อดีในด้านการมีผลตอบสนองทางความถี่สูงและมีค่าความไวสูงทำให้มีความเหมาะสมในการตรวจจับสัญญาณที่มีองค์ประกอบทางความถี่สูงและขนาดสัญญาณที่มีค่าต่ำอย่างสัญญาณการปลดปล่อยประจุบางส่วน จากผลตอบสนองทางความถี่ของโรกอฟสกี้คอยล์แบบผสมผสานที่ออกแบบพบว่าสามารถตรวจจับสัญญาณครอบคลุมตั้งแต่ย่านความถี่ f_l=6.26 MHz ถึง f_h=334 MHz และสามารถตรวจจับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนแบบจำลองที่ทำขึ้นมาได้ ซึ่งสัญญาณที่ตรวจจับโดยโรกอฟสกี้คอยล์แบบผสมผสานมีความสอดคล้องกับสัญญาณที่ตรวจจับโดยโรกอฟสกี้คอยล์มาตรฐาน Fluke i6000s 
     คำสำคัญ แผ่นวงจรพิมพ์, โรกอฟสกี้คอยล์, ดิสชาร์จบางส่วน 
ผู้เขียน
575040099-8 นาย พงศ์ชิต แซ่ตั้ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0