2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Design and Optimization of Combined Rogowski Coil Based on Printed Circuit Board 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มีนาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร MATEC Web of Conferences (2016 The 3rd International Conference on Manufacturing and Industrial Technologies (ICMIT 2016)) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MATEC Web of Conferences 
     ISBN/ISSN 2261-236X (ISSN) 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 70 
     เดือน พฤษภาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 10014 
     บทคัดย่อ Rogowski coil has been widely used for measurement of small magnitude with fast rise time signal such as partial discharge (PD), but Rogowski coil based on Printed circuit board (PCB Rogowski) has limitation for this application. This paper presents the prototype of Combined Rogowski coil that can overcome the drawback of PCB Rogowski coil. Experimental results showed that the proposed coil was able to measure a simulated of PD signal and its output signal indicated that the coil is suitable for a detection of small magnitude signal when compare with the other coils. The proposed Combined Rogowski coil in this research has upper frequency (f_h) of 53.59 MHz and mutual inductance (M) of 0.417 μH, while PCB Rogowski coil has f_h of 22.48 MHz and M of 0.026 μH. The oscillation of signal output that caused by non-uniform winding also has diminished. The electrical parameters that affected the performance of coil were controlled by the geometric variables and optimized by multi-objective genetic algorithm to achieve the optimum design of coil. 
     คำสำคัญ Printed circuit board, Rogowski coil, Multi-objective optimization problem 
ผู้เขียน
575040099-8 นาย พงศ์ชิต แซ่ตั้ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0