2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Two new flavanonols from the bark of Akschindlium godefroyanum 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 พฤศจิกายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Natural Product Research 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor & Francis 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2014 
     ฉบับที่ 28 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 191-195 
     บทคัดย่อ The first phytochemical investigation of the bark of Akschindlium godefroyanum (Kuntze) H. Ohashi (Fabaceae), a Thai herbal medicine, resulted in the isolation of two new flavanonols, 7,30,50-trihydroxy-5-methoxyflavanonol (1) and 7,40-dihydroxy-5,30- dimethoxyflavanonol (2), and eight known compounds comprising one flavonol, geraldol (3); three flavanonols, (þ)-taxifolin (4), (þ)-fustin (5) and aromadendrin 5-methyl ether (6); one catechin, (–)-epigallocatechin (7); one triterpenoid, lupeol (8); one steroid, stigmasterol (9) and one steroid glycoside, stigmasterol-3-O-b-D-glucoside (10). Their structures were identified by spectroscopic methods. 
     คำสำคัญ Akschindlium godefroyanum; flavanonol; flavonol; catechin 
ผู้เขียน
547020014-5 นาย ณัฐพงศ์ ชัยภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0