2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Synthesis of α-Propargylglycinates Using the Borono-Mannich Reaction with Pinacol Allenylboronate and Potassium Allenyltrifluoroborate 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร European Journal of Organic Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 2016 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 3765–3772 
     บทคัดย่อ The three component borono-Mannich reactions of ethyl glyoxylate, primary or secondary amines and pinacol allenylboronate or potassium allenyltrifluoroborate are highly regioselective and give α-propargylglycinates. The (S)-N-tertbutylsulfinyl imine of ethyl glyoxylate underwent an indium chloride catalyzed addition reaction with allenyl potassium trifluoroborate in a highly regioselective and diastereoselective manner to give ethyl (S)-α-propargylglycinate after N-deprotection in 97 % ee. 
     คำสำคัญ Synthetic methods, Borono-Mannich reaction, Rerrangement, Amino acids, Alkynes 
ผู้เขียน
547020014-5 นาย ณัฐพงศ์ ชัยภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0