2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Effect of Mechanical Stress and Surface Tracking of 22 kV Cable Spacer 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 เมษายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Key Engineering Materials V  
     ISBN/ISSN 978-3-03835-513-7 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 1119 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 769-774 
     บทคัดย่อ Surface tracking is one of the causes that degraded the property of cable spacer. This research investigates about the mechanical stress and surface tracking performance of 22 kV cable spacer. Sample were tested according to the surface tracking under IEC 60587 standard under modified condition by and addition of the mechanical weight on the surface of pure epoxy resin sample. The mechanical load use were 0 kg and increase from 5 kg until 15 kg. The results showed that mechanical stress has affected the surface degradation of an insulation performance when the mechanical load is increased combined with high electrical field.  
     คำสำคัญ IEC60587, Mechanical Stress, Surface Tracking  
ผู้เขียน
575040033-8 น.ส. ณัฐโสภิณ นิลบรรพต [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0