2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improvement on Surface Tracking and Tensile Stress of Insulator via the Used of Aluminium Oxide Filler  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Key Engineering Materials 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Key Engineering Materials VI  
     ISBN/ISSN 978-3-03835-715-5 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 705 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 98-102 
     บทคัดย่อ Mechanical effect is one of many causes that influence surface tracking activity of electrical insulation. Mechanical stress is also a main cause that deteriorates the property of cable spacer used in delivered electrical power through transmission line. This paper investigates on surface tracking and tensile stress performance of composite insulator material in order to improve insulator property. Specimen were made from epoxy resin and additive fillers tested under the condition of contamination. The filler ratio were used from 0 to 50% with incremental of 10%.The result showed that fillers have significance improvement on inhibition of the degradation on insulators when the concentration of filler is increased, the tracking time has increased until 40% of filler. Moreover, the improvement on the tensile stress is also increased. It is clearly showed that addition of filler not only improve on the time for surface tracking on insulator surface but also helps improve on mechanical stress property of insulators as well.  
     คำสำคัญ ASTM D638-02a, Cable Spacer, IEC 60587, Surface Tracking, Tensile Stress  
ผู้เขียน
575040033-8 น.ส. ณัฐโสภิณ นิลบรรพต [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0